דף הבית

הודעות לבורסה

ב. יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה 1988 בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס- 2000, החברה מתכבדת להודיע בזאת, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום 2 במרץ 2017, בשעה 12:00, במשרדי החברה, ברחוב יד חרוצים 3, ירושלים ("משרדי החברה").

על סדר יומה של האסיפה: אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לסעיף 267א' לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות"), לרבות עדכונה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 4 בפברואר 2017.

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום 1 בפברואר 2017 ("המועד הקובע").

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בנושא שעל סדר יומה של האסיפה רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, ככל שנדרש) יש להמציא למשרדי החברה, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, היינו 20 בפברואר 2017.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני: בעל מניות לא רשום זכאי להצביע בנושא שעל סדר היום באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: https://votes.isa.gov.il עד ליום 2 במרץ 2017, בשעה 6:00.

הצבעה באמצעות שלוח: כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות שלוח. כתב למינוי שלוח יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית.

עיון: אודות מידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדוח המיידי מיום 25 בינואר 2017, מס' אסמכתא 2017-01-008386 שהוגש ע"י החברה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il  ובאתר הבורסה בכתובת http://maya.tase.co.il.

                                                   בכבוד רב,

ב. יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה 1988 בע"מ