דף הבית

הודעות לבורסה

ב. יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה 1988 בע"מ ( "החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה הכללית" או "האסיפה") שתתכנס ביום ב' 13 בנובמבר, 2017 בשעה 14:00, במשרדי החברה, ברחוב יד חרוצים 3, ירושלים.

 1. על סדר יומה של האסיפה
  1. לאשר את חידוש מינוי של הדירקטור, מר יוסף ביטון, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
  2. לאשר את חידוש מינוי של הדירקטור, מר יורם ביטון, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
  3. לאשר את חידוש מינוי של הדירקטור, מר אילן ביטון, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
  4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי, מר יעקב נבון, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
  5. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי, מר רפאל לוי, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
  6. לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה, גב' מרים בונפיל, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
  7. בכפוף לאישור מינויה של גב' מרים בונפיל כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לאשר לגב' מרים בונפיל את תנאי כהונתה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה כמפורט בדוח זימון האסיפה.
  8. לאשר מתן פוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה בחברה, שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם, לתקופה של 12 חודשים, החל מיום 5 אוקטובר 2017.
  9. לאשר את חידוש מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות', רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2017 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה.
  10. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016.
 2. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום 26 באוקטובר, 2017 (להלן: "המועד הקובע").

 1. הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

בעלי המניות רשאים להצביע בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד לשעה 8:00 ביום 13 בנובמבר 2017.

 1. עיון

אודות מידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדוח המיידי מיום 19 באוקטובר 2017, מס' אסמכתא 2017-01-100770 שהוגש ע"י החברה לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il  ובאתר הבורסה בכתובת http://maya.tase.co.il.

                                                   בכבוד רב,

                                ב. יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה בע"מ